Michael “Frosti” Zernow

“مدیر بخش پارکور ” هم اکنون یک شغل جدید در صنعت گیم شناخته می شود !

توسط محمد مهدی مبارکی در 26 تیر 1393 , 16:50 ۲۶

شاید این اولین بار است که در یک بازی ویدئویی به صورت رسمی، از یک پارکور باز استفاده می شود و حتی دفتر مدیریت بخش پارکور را نیز به او می دهند . بله؛ یوبی سافت برای اولین ب...