Blood Dragon 2

یوبی‌ سافت نظر مردم را برای ستینگ فارکرای در ادامه سری جویا می شود

توسط فرشاد خرمی در 15 دی 1393 , 18:07 ۲۷

یوبی سافت فرمی برای برخی از طرفداران سری فارکرای فرستاده و از آن ها خواسته از میان چندین شرایط پیشنهای برای ادامه سری فارکرای، سه مورد را که بیش تر می پسندند انتخاب کنند....