Army of Two: The Devil’s Cartel

سازنده ی “Army of Two: The Devil’s Cartel” می خواهد بهترین بازی کمپین همکاری بازار را بسازد

توسط mikaelson در 5 اسفند 1391 , 21:22 ۲۱

ارتش دو نفره : کارتل شیطان مانند عنوان های قبلی این سری یک بازی بر پایه ی همکاری خواهد بود،چرا که با توجه به صحبت های «گرِگ ریزر» بازی های چند نفره ی رقابتی زیادی در حال ...