007 Legends

نمرات ۰۰۷ Legends نوید یک عنوان نا امید کننده دیگر را می دهند (پست اپدیت شد)

توسط محمد حسین کریمی در ۲۸ مهر ۱۳۹۱ , ۱۴:۰۹ ۵۲

عنوان ۰۰۷ Legends امروز برای سه پلتفرم معمول عرضه شد و نمرات این عنوان به تدریج منتشر می شوند . نمرات نشان دهنده یک عنوان ضعیف دیگر هستند . نمرات را پایین مشاهده می کنید ...