شستم رو دیلیته

شستم رو دیلیته… | رومیزی

توسط عباس نیک نفس در 25 آذر 1395 , 22:00 ۱

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...

شستم رو دیلیته… | پیرمرد

توسط عباس نیک نفس در 19 آذر 1395 , 22:00 ۵

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...

شستم رو دیلیته… | مُکرّر

توسط عباس نیک نفس در 21 آبان 1395 , 22:00 ۰

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...

شستم رو دیلیته… | ددپول

توسط عباس نیک نفس در 30 مهر 1395 , 22:00 ۱۰

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...

دستم… | مشک، علم و دست

توسط عباس نیک نفس در 23 مهر 1395 , 22:00 ۰

پای حرف نشاندن مردم به مدد هم‌آمیزی هنر و سرگرمی چیزی نیست که به فرهنگ و رسانه‌های روزمره‌ی یک کشور محدود شود، هرکس که حرفی برای گفتن داشته باشد فرصت متنعم شدن از این نعم...

شستم رو دیلیته… | فیلم‌بازی

توسط عباس نیک نفس در 19 شهریور 1395 , 22:00 ۲

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...

شستم رو دیلیته… | شب واقعه

توسط عباس نیک نفس در 21 مرداد 1395 , 22:00 ۵

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...