اولین نگاه به “رایز: فرزند روم”; صدای قدم‌های روم می‌آید