نقد Wolfenstein: The New Order | عروج نازی‌ها
توسط Oscar در ۲۸ تیر ۱۳۹۳

شروع جنگ جهانی با کشورگشایی های بدون خونریزی هیتلر و البته تصرف منطقه صنعتی راین لند بود. لهستان متحد فرانسه و انگلیس بود اما آلمان با پیمان با شوروی خاک لهستان رو گرفت و قبلش هم بر اتریش و چکسلواکی مسلط شده بود.