تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

نیما امامی

تبلیغات:

عباس نیک‌نفس
صادق آبادیجو

تحریریه:

کاوه جمشیدی
رضا حاتمی
نیما رضایی
بهزاد ناصرفلاح
سورنا رضایی
سهیل نصیری
تارخ ترهنده
میلاد تیرداد
علیرضا رنجبر
حامد محمدپور
سینا جعفری
علی مطاعی
صادق شجاعی‌فرد

با تشکر از:

آرش حکیمی
سعید زعفرانی
یونس میرزایی